Klasifikace nebezpečnosti

Duben 26th, 2018 · Posted by

Tyto průmyslové čističe jsou v klasifikaci nebezpečnosti chemických látek zařazeny v kategoriích R11, 23 a R28. To znamená látky vysoce hořlavé, dále toxické při vdechování a vysoce toxické při požití. Tomuto pak odpovídají i bezpečnostní faktory, které je nutno při manipulaci s těmito látkami dodržovat. Ty se označují písmeny S a příslušným číslem. Nebudeme je jmenovitě vypisovat, ale zmíníme se o zásadách manipulace s těmito látkami.

Jak se k nim chovat

K všem látkám, označovaným slangově jako poppers y, je třeba se chovat následovně. Je třeba zabránit přístupu dětí k nim, je třeba je uchovávat v zamknutých prostorách. Musí být používány a uchovávány mimo možné zdroje zapálení – žádné otevřené ohně, cigarety, tepelné zářiče a podobně! Je třeba s nimi pracovat v ochranných pomůckách – gumové rukavice, ochranné oděvy. Je třeba zabránit nadýchání výparů, potřísnění pokožky, vniknutí do očí, sliznic nosu, úst, zabránit požití! V případě takové nehody je třeba okamžitě postiženému zajistit dostatek čerstvého vzduchu, omytí, či vymytí proudem čerstvé vody, případně dopravit k lékaři. Při požití samozřejmě okamžitě volat lékařskou záchrannou službu.


Post Categories:Nezařazené | Štítky: